Benefits of meditation – why meditate? [ENG/PL]

You have already asked me many times about the advantages of meditation – why it is worth to meditate, what advantages does meditation have, how does meditation influence your everyday life… Today I have written down a dozen or so basic advantages of meditation. I deeply hope that this will make it easier for you to decide to dedicate a few minutes every day to it.

1. MEDITATION REDUCES STRESS

Both internal and external stress, i.e. the pressure we put on ourselves and the stress caused by the environment in which we function.

2. MEDITATION HELPS TO INCREASE THE CAPACITY OF OUR BRAIN/MIND

Brain on a biological level – during meditation the limbic structures of our brain become less active and higher structures such as the frontal lobe, which is responsible for our sense of connection to the world in a sense of security, becomes more active.

3. AS A RESULT OF STRESS REDUCTION, THE FUNCTIONING OF OUR NERVOUS SYSTEM CHANGES

These are changes at the level of neural functioning. The neural pathways of our habitual thoughts, behaviours and patterns of perception of reality change to become more conscious. In addition, the need to reduce stress (or change our state of consciousness) is cleared, so we gain access to our natural, peaceful state of consciousness. We also learn what this natural state of consciousness is. Which is very applicable especially for addicts who have disturbances in dopamine processing levels. Meditation regulates these chemical processes associated with dopamine and serotonin, the happiness hormone.

4. GAIN MORE DISTANCE FROM REALITY

That is, we become less reactive – we can respond more consciously to situations that confront us. The difference between reactivity and conscious response is that in reactivity we act from the level of habit (often connected with fear), and in a conscious response situation we use the whole range of our emotions. When we start to consciously respond to reality, we find that we are less influenced by what is going on outside and, as a result, we become the people who create their own present and, therefore, those around them.

5. MEDITATION STRENGTHENS CONCENTRATION

Meditation improves the ability to process information, which translates into improved concentration and enhanced information processing and memory processes (both procedural and structural memory; benefits long-term memory). If we assume that our ability to learn is our greatest resource in the context of our broader lifelong development, this means that through meditation we gain a super power: we become very attentive learners in the lessons that life gives us.

6. MEDITATION BUILDS OUR INTUITION

Meditation enhances the capacities I have already mentioned: we are more concentrated, we process information more efficiently, and we are quicker to put different facts together, which strengthens our attentiveness to the signals coming from our inner self. Some people call these signals “intuition”, which is actually the ability to draw conclusions based on the information we have – even when, at a conscious level, we don’t know where a certain answer comes from.

7. MEDITATION HELPS TO GET RID OF NEGATIVE THOUGHTS ABOUT YOURSELF

Meditation allows us to recognise and let go of the thought patterns we have about ourselves and the world. We can use it to help dissolve negative beliefs that don’t serve us, block our growth, prevent us from moving forward and seeing opportunities on our path. During meditation we can also shape more positive ways and techniques of thinking about the world.

8. RELEASE FROM PATTERNS OF THE PAST

That is, memories of the past and what shapes the structure of our Self. No matter what concepts we have about our self, they are always just concepts. And each concept is a certain ‘label’ that limits us and our access to awareness of who we are in our nature.

9. INCREASES OUR ENJOYMENT OF LIFE

Often the emotions of the past make us look at what is happening here and now through the prism of past experiences. The point is to be able to learn from them, but not to linger in them – but to live them fully consciously, let them go and make space for what is happening here and now. To what is in front of our eyes. And accept it fully. This is where our joy of life comes from :).

10. MEDITATION LOWERS CORTISOL LEVELS

Cortisol is a stress hormone that also speeds up the body’s ageing process and makes the endocrine and nervous systems not work properly. Women often have menstrual problems due to chronic stress – meditation will help eliminate them. This is another, often forgotten, advantage of meditation.

11. HELPS DISCARD OLD PATTERNS

If we accept that Einstein’s words are true: “It is madness to keep doing the same thing over and over again and expect different results”, then meditation reduces the level of our “madness”, which is due to the fact that we reproduce (consciously or unconsciously) old patterns (e.g. we attract a certain type of people to ourselves).

12. HEALTHY COMMUNICATION WITH OTHERS

Through meditation we become more aware of our needs and emotions in the here and now. We become familiar with them, and thus learn to communicate them in a way that is healthy for us and our environment. At the same time, our communication with ourselves improves, which is an absolute pillar in forming healthy communication with others.

13. MEDITATION HELPS TO FORGIVE

Meditation increases the level of compassion towards self and others – makes it easier to learn to forgive. Helps to build a healthy self-image.

14. MEDITATION IMPROVES THE QUALITY OF SLEEP

Meditation indirectly helps to change breathing patterns, which have a direct effect on our state of mind. If one suffers from insomnia – it improves the quality of sleep due to the fact that a calmed mind finds it easier to fall asleep and wake up.

15. STRENGTHENS DECISION-MAKING AND SELF-CONFIDENCE

Meditation makes us notice changes not only in us, but also in our surroundings. It also improves our decisiveness and our confidence in ourselves. This has to do with the fact that we start to feel safe with where we are – physically, mentally, emotionally. We fully consciously accept our power :).

16. MEDITATION ALLOWS YOU TO OPEN YOURSELF UP TO LOVE

Regular meditation helps you to open your heart to love – not only on an emotional level, but also in the actions you take. We stop giving in to our desires and start following our heart.

THE MEDITATIONS I RECOMMEND:

  • Moonheart Meditation, a course created by me that allows you to practice meditation in parallel with the cycle of the moon: link to MoonHeart Meditation

This is just the beginning – I could write a dozen more articles with much longer lists of the benefits of meditation, but I think this set will already convince you to start at least a short practice every day!

I also invite you to read a post about minimalism: The art of moderation, or 6 reasons to be a minimalist

POLSKI


Zalety medytacji – dlaczego warto medytować?

Już niejednokrotnie pytaliście mnie o zalety medytacji – czemu warto medytować, jakie zalety ma medytacja, w jaki sposób medytacja wpływa na życie codzienne… Dziś spisałam kilkanaście podstawowych korzyści płynących z medytacji. Głęboko liczę na to, że ułatwi Wam to podjęcie decyzji na poświęcenie jej codziennie kilku minut.

1. MEDYTACJA REDUKUJE STRES

Zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny, czyli stres związany z presją, którą sami na siebie wywieramy jak i ten wywoływany przez środowisko, w którym funkcjonujemy.

2. MEDYTACJA POZWALA ZWIĘKSZYĆ MOŻLIWOŚCI NASZEGO MÓZGU/ UMYSŁU

Mózgu na poziomie biologicznym – w czasie medytacji limbiczne struktury naszego mózgu stają się mniej aktywne, a bardziej aktywne stają się wyższe struktury takie jak płat czołowy, który jest odpowiedzialny za nasze poczucie połączenia ze światem w poczuciu bezpieczeństwa.

3. W WYNIKU REDUKCJI STRESU ZMIENIA SIĘ DZIAŁANIA NASZEGO UKŁADU NERWOWEGO

Są to zmiany na poziomie funkcjonowania neuronalnego. Ścieżki neuronalne naszych nawykowych myśli, zachowań i wzorców percepcji rzeczywistości zmieniają się na bardziej świadome. Ponadto oczyszcza się potrzeba redukowania stresu (czy też zmiany stanu świadomości), dzięki czemu zyskujemy dostęp do naszego naturalnego, spokojnego stanu świadomości. Poznajemy też, czym jest ten naturalny stan świadomości. Co ma duże zastosowanie zwłaszcza w przypadku osób uzależnionych, które mają zaburzenia na poziomie przetwarzania dopaminy. Medytacja reguluje te procesy chemiczne związane z dopaminą i serotoniną, czyli hormonem szczęścia.

4. ZYSKUJEMY WIĘKSZY DYSTANS DO RZECZYWISTOŚCI

Czyli stajemy się mniej reaktywni – możemy odpowiadać bardziej świadomie na sytuacje, które nas spotykają. Różnica pomiędzy reaktywnością, a świadomą odpowiedzią polega na tym, że w reaktywności działamy z poziomu nawyku (często związanego z lękiem), a w sytuacji świadomej odpowiedzi korzystamy z całego zasobu naszych emocji . Gdy zaczynamy świadomie odpowiadać na rzeczywistość okazuje się, że mniejszy wpływ ma na nas to, co dzieje się na zewnątrz i w rezultacie to my stajemy się osobami, które tworzą swoją teraźniejszość, a tym samym – również otaczających ich osób.

5. MEDYTACJA WZMACNIA KONCENTRACJĘ

Medytacja poprawia zdolność przetwarzania informacji, co przekłada się na polepszenie koncentracji i usprawnienie procesów przetwarzania informacji oraz procesów pamięciowych (zarówno pamięci proceduralnej jak i strukturalnej; wpływa korzystnie na pamięć długotrwałą). Jeżeli przyjmiemy, że nasza umiejętność uczenia się jest naszym największym zasobem w kontekście szeroko rozumianego rozwoju w ciągu całego życia, to oznacza to, że dzięki medytacji zyskujemy super moc: stajemy się bardzo uważnymi uczniami podczas lekcji, które daje nam życie.

6. MEDYTACJA BUDUJE NASZĄ INTUICJĘ

Dzięki medytacji zwiększają się nasze możliwości, które już wcześniej wymieniłam: jesteśmy bardziej skoncentrowani, sprawniej przetwarzamy informacje i szybciej łączmy różne fakty w całość, co wzmacnia naszą uważność wobec sygnałów płynących z naszego wnętrza. Niektórzy te sygnały nazywają “intuicją”, która tak naprawdę jest umiejętnością wyciągania wniosków na podstawie informacji, którymi dysponujemy – nawet, gdy na poziomie świadomym nie wiemy, skąd wzięła się dana odpowiedź.

7. MEDYTACJA POZWALA POZBYĆ SIĘ NEGATYWNYCH MYŚLI NA SWÓJ TEMAT

Medytacja pozwala rozpoznawać i odpuszczać wzorce myślowe, które mamy na temat siebie i świata. Możemy ją wykorzystać jako pomoc przy rozpuszczaniu negatywnych przekonań, które nam nie służą, blokują nasz rozwój, nie pozwalają nam iść naprzód i dostrzegać okazji na naszej drodze. W trakcie medytacji możemy też kształtować bardziej pozytywne metody i techniki myślenia o świecie.

8. UWOLNIENIE OD WZORCÓW PRZESZŁOŚCI

Czyli wspomnień przeszłości i tego, co kształtuje strukturę naszego Ja. Niezależnie od tego jakie mamy koncepcje na nasz własny temat, zawsze są to tylko koncepcje. I każda koncepcja jest pewną “etykietą”, która ogranicza nas i nasz dostęp do świadomości, kim jesteśmy w naszej naturze.

9. ZWIĘKSZA NASZĄ RADOŚĆ ŻYCIA

Często emocje przeszłości sprawiają, że patrzymy na to, co się dzieje tu i teraz przez pryzmat zaszłych doświadczeń. Chodzi o to, by umieć wyciągać z nich wnioski, ale nie trwać w nich – tylko przeżyć je w pełni świadomie, odpuścić je i zrobić przestrzeń na to, co się dzieje tu i teraz. Na to co jest przed naszymi oczami. I przyjąć to w pełni. Stąd się bierze nasza radość życia :).

10. MEDYTACJA OBNIŻA POZIOM KORTYZOLU

Kortyzol to hormon stresu, który przyspiesza też procesy starzenia się organizmu i sprawia, że układy hormonalny i nerwowy nie działają w odpowiedni sposób. Kobiety mają często problemy z menstruacją wynikające z przewlekłego stresu – medytacja pomoże je wyeliminować. To kolejna, często zapominana, zaleta medytacji.

11. POMAGA ODRZUCIĆ STARE WZORCE

Jeżeli przyjmiemy, że prawdziwe są słowa Einsteina: “Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów”, to medytacja zmniejsza poziom naszego “szaleństwa”, które wynika z tego, że odtwarzamy (w świadomy lub nieświadomy sposób) stare wzorce (np. przyciągamy do siebie określony typ ludzi).

12. ZDROWA KOMUNIKACJA Z INNYMI

Dzięki medytacji zwiększa świadomość naszych potrzeb i emocji w tu i teraz. Oswajamy się z nimi, a co za tym idzie – uczymy się je komunikować w sposób zdrowy dla nas i dla naszego otoczenia. Równolegle poprawia się nasza komunikacja z samymi sobą, co jest absolutnym filarem w kształtowaniu zdrowej komunikacji z innymi.

13. MEDYTACJA POMAGA W PRZEBACZANIU

Medytacja zwiększa poziom współczucia do siebie i innych – ułatwia naukę przebaczania. Pomaga w zbudowaniu zdrowego obrazu samego siebie.

14. MEDYTACJA POPRAWIA JAKOŚĆ SNU

Medytacja w pośredni sposób pomaga zmienić wzorce oddechowe, które mają bezpośredni wpływ na stan naszego umysłu. Jeżeli ktoś cierpi na bezsenność – poprawia jakość snu ze względu na to, że uspokojonemu umysłowi łatwiej zasypiać i się budzić.

15. WZMACNIA DECYZYJNOŚĆ I ZAUFANIE DO SIEBIE

Medytacja sprawia, że zauważamy zmiany nie tylko w nas, ale i w naszym otoczeniu. Poprawia również naszą decyzyjność oraz nasze zaufanie do samych siebie. Ma to związek z tym, że zaczynamy czuć się bezpiecznie z miejsce, w którym jesteśmy – fizycznie, mentalnie, emocjonalnie. W pełni świadomie przyjmujemy naszą moc :).

16. MEDYTACJA POZWALA OTWORZYĆ SIĘ NA MIŁOŚĆ

Regularna medytacja pomaga otworzyć swoje serce na miłość – nie tylko na poziomie emocji, ale też podejmowanych działań. Przestajemy ulegać naszym pragnieniom, a zaczynamy iść za głosem serca.

POLECANE PRZEZE MNIE MEDYTACJE:

  • Moonheart Meditation, czyli stworzony przede mnie kurs pozwalający na praktykowanie medytacji równolegle z cyklem księżyca: link do MoonHeart Meditation

To tylko początek – mogłabym napisać jeszcze kilkanaście artykułów, w których wypisałabym o wiele dłuższe listy zawierające zalety medytacji, ale myślę, że już ten zestaw przekona Was do rozpoczęcia chociaż krótkiej praktyki każdego dnia!

Zapraszam też do lektury postu o minimalizmie: Sztuka umiaru, czyli 6 powodów dla których warto być minimalistą

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hey, it's Paula!

Welcome to my blog! Here you will find stories from my spontaneous and often crazy travels, in fact you never know where I will end up 🙂 .

In addition, I work with consciousness through yoga, among other things, which I also teach.

MORE