Rume Reshke Circle [ENG/PL]

Hello Beautiful Souls 🙂

Together with Zeque Amrita, I have the great pleasure of inviting you to a Rapee (Rume Reshke) ceremony.Rume Reshke is an ancient fine powder made from plants from the Amazon, the primary ingredient of which is tobacco along with a mixture of tree bark, herbs and other plants. More than the accompanying plants or minerals, it is the “spirit of these plants” that is extracted by the person who applies it that is important.

Rapee is applied through the nose, benefiting the treatment of respiratory ailments and migraines, as well as providing an energetic cleansing of great power.It is a medicine with physical and spiritual action that helps to cleanse the pineal gland, the part of the body that is responsible for the connection with the soul. This gland, through certain everyday substances (including fluoride), calcifies and ceases to function properly suppressing intuition and deteriorating quality of life and health. 

In Brazil, some Rume Reshke are named after the tribes that made them. The members of these tribes are familiar with the energy of the plants contained in the powder because they are constantly in touch with nature, they fast, and their diets consist only of small amounts of liquids and only the plants mentioned. They often stay in a period of solitude beforehand, which serves to “be more energetically pure” and free from other heavy energies such as meat.
To this knowledge is added the transmission of the wisdom of one generation of indigenous healers to the next within their tribe. On top of this, on an energetic level rume causes a direct entry into a meditative state. 

Rapee is applied several times during our appointment, which promotes deep cleansing.
Taking advantage of Zeque’s presence in Poland, we will run the Rume Reshke circle together, so you are more than welcome to join us! During the meeting we will give you the knowledge about the Rapee application methods.
Sound healing and a lot of live music is planned ❤

Investment: 88 Euro
Duration of workshop: 4h
Reservation of places takes place through the system with payment of a deposit of 22 euros https://calendly.com/healing-institute/rume-reshke-circle

See you there,
Pauli & Zeque
Leader:

Zeque Amrita
Rashi Vaini ibã inu
This São Paulo-born, Chapada dos Veadeiros resident is a student of natural medicine, holistic therapist and music therapist, and has been studying shamanism since the age of 15, which has become his mission and life path. Now he shares the knowledge he has gained. Receiving initiation and taking diets in the Amazon forest, he brought the power of the forest and the power of his ancestors into his practice. On his path, he has studied with great masters, shamans and healers. He comes to introduce us to this power through his songs and prayers from different peoples and regions of these master medicine men, including Huni Kui, Yawanawa, Kamanawa, Shawandawa, Ashaninka and Shipibo. It seeks to unite and integrate a synthesis of spirituality from different places around the world to elevate participants and connect them to the Great Spirit: to heal, transform, empower, teach and save the potential of this ancient force that resides within each of us.
&
Paulina Kulikowska
Originally from Podlasie, the most spiritual part of Poland, where the old Slavic traditions of whisperers are still alive, Paulina has been conducting Inner Awakening processes for over 12 years. Her path of medicine began in 2009 when she started working with the Yage, dieting with indigenous shamans from Colombia – Putumayo and North America – Lakota, where she began learning Holistic Healing methods and working with Sacred Plants. She combines the wisdom of ancient healing modalities with quantum physics, integrating it all in a language accessible to Westerners. Her work is her deepest spiritual calling and passion. From her commitment to raising consciousness on the planet, she created the Healing Institute – a Holistic Space for education, therapy and expansion.For more information:
www.healinginstitute.eu
www.paulinakulikowska.com

POLSKI


Witajcie Piękne Dusze 🙂

Wraz z Zeque Amritą mam ogromną przyjemność zaprosić Was na ceremonię Rapee (Rume Reshke).Rume Reshke to starożytny drobny proszek wykonany z roślin z Amazonii, której podstawowym składnikiem jest tytoń wraz z mieszanką kory drzew, ziół i innych roślin. Bardziej niż towarzyszące mu rośliny lub minerały, ważny jest “duch tych roślin”, który jest wydobywany przez osobę, która je aplikuje.

Rapee jest aplikowane przez nos, co przynosi korzyści w leczeniu dolegliwości układu oddechowego i migren, a także zapewnia energetyczne oczyszczenie o wielkiej mocy.To medycyna o działaniu fizycznym i duchowym, która pomaga oczyścić szyszynkę – część ciała, którą jest odpowiedzialna za połączenie z duszą. Gruczoł ten, poprzez niektóre substancje codziennego użytku (m.in. fluor), wapnieje i przestaje odpowiednio funkcjonować tłumiąc intuicję i pogarszając jakość życia i zdrowia. 

W Brazylii niektóre Rume Reshke noszą nazwy od plemion, które je wykonały. Członkowie tych plemion znają energię roślin zawierających się w proszku, ponieważ są oni cały czas w kontakcie z naturą, poszczą, a ich diety składają się jedynie z niewielkich ilości płynów oraz tylko wspomnianych roślin. Często przebywają oni wcześniej w okresie samotności, co służy „byciu bardziej czystym energetycznie” i wolnym od innych ciężkich energii, jak np. mięso.
Do tej wiedzy dodaje się przekazywanie mądrości jednego pokolenia rdzennych uzdrowicieli kolejnym w ramach ich plemienia. Do tego, na poziomie energetycznym rume powoduje bezpośrednie wejście w stan medytacyjny. 

W trakcie naszego spotkania Rapee jest aplikowane kilkukrotnie, co sprzyja głębokiemu oczyszczeniu.
Korzystając z obecności Zeque w Polsce, krąg Rume Reshke poprowadzimy razem, więc zapraszamy z całego serca!Podczas spotkania przekażemy Wam wiedzę na temat metod aplikacji Rapee.
W planie przewidziany jest sound healing i dużo muzyki na żywo ❤

Inwestycja: 88 Euro
Czas trwania warsztatu: 4h
Rezerwacja miejsc odbywa się przez system z wpłatą zaliczki w wys. 22 euro https://calendly.com/healing-institute/rume-reshke-circle

Do zobaczenia,
Pauli & Zeque


Prowadzący:

Zeque Amrita
Rashi Vaini ibã inu
To urodzony w São Paulo, mieszkaniec Chapada dos Veadeiros, jest studentem medycyny naturalnej, terapeutą holistycznym i muzykoterapeutą, a także studiuje szamanizm od 15 roku życia, który stał się jego misją i drogą życiową. Teraz dzieli się zdobytą wiedzą. Otrzymując inicjację i odbywając diety w amazońskim lesie, wprowadził moc lasu oraz moc swoich przodków do swojej praktyki. Na swojej ścieżce odbywał naukę z wielkimi mistrzami, szamanami i uzdrowicielami. Przybywa, aby wprowadzić nas w tę siłę, dzięki swoim pieśniom i modlitwom pochodzącym od różnych ludów i z różnych regionów tych mistrzów medycyny, m.in. Huni Kui, Yawanawa, Kamanawa, Shawandawa, Ashaninka i Shipibo. Stara się zjednoczyć i integrować syntezę duchowości z różnych miejsc na świecie, aby wznosić uczestników i łączyć ich z Wielkim Duchem: by uzdrawiać, przekształcać, wzmacniać, nauczać i ratować potencjał tej pradawnej siły, która mieszka w każdym z nas. 
&
Paulina Kulikowska
Pochodząca z Podlasia, najbardziej uduchowionej części Polski, gdzie wciąż żyją stare słowiańskie tradycje szeptuch Paulina od ponad 12 lat prowadzi procesy z Wewnętrznego Przebudzenia. Jej ścieżka medycyny rozpoczęła się w 2009 roku, kiedy rozpoczęła pracę z Yage, dietując z rdzennymi szamanami z Kolumbii – Putumayo i Ameryki Północnej – Lakota, gdzie rozpoczęła naukę metod Holistycznego Uzdrawiania oraz pracę ze Świętymi Roślinami. Łączy mądrość starożytnych sposobów uzdrawiania z fizyką kwantową, integrując to wszystko w języku dostępnym dla ludzi Zachodu. Jej praca jest jej najgłębszym powołaniem duchowym i pasją. Od zaangażowania w podnoszenie świadomości na planecie stworzyła Instytut Uzdrawiania – Holistyczną Przestrzeń dla edukacji, terapii i ekspansji.Więcej informacji: 
www.healinginstitute.eu
www.paulinakulikowska.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hey, it's Paula!

Welcome to my blog! Here you will find stories from my spontaneous and often crazy travels, in fact you never know where I will end up 🙂 .

In addition, I work with consciousness through yoga, among other things, which I also teach.

MORE