PRIVACY POLICY

1. the administrator of the personal data of the users of the www.astroshamanka.com website is Justyna Kulikowska, Wyszyńskiego Street 6a lok. 19, 15-888 Białystok, NIP 5421067033, REGON: 364357013

2. The privacy policy sets out the principles for collecting, storing and using information about visitors to the website www.astroshamanka.com.

3. By using the website, the user voluntarily provides his/her personal data and consents to its processing.

4. The User may revoke his/her consent to the processing of personal data at any time.

5. You have the right to access and correct your data at any time.

6. the user can request the above information via the e-mail address given at www.astroshamanka.com

7. Provision of data required in the process of creating an account, using the contact form, subscribing to the newsletter, placing an order for products or services is necessary for the proper performance of services by the service www.astroshamanka.com

8. Personal data provided on the website when posting comments on articles or other activities may be visible to other users of the website. This data is not subject to the privacy policy.

9. The User’s personal data may be used in particular for the following purposes:

10. The use of data may be entrusted to third parties under the terms of Article 31 of the Personal Data Protection Act without the User’s separate consent. Moreover, personal data shall not be transferred to third parties.

11. The User acknowledges that his/her personal data may also be provided to state authorities, entitled to inspect them in connection with their proceedings, at their request and upon fulfilment of the prerequisites confirming the necessity of obtaining such data.

12. information about the User is processed by the Administrator with the use of appropriate technical and organisational measures which meet the requirements of the law, in particular the Act on the Protection of Personal Data and the regulations based on it. These measures shall serve to appropriately secure personal data against access by unauthorised persons.

13. Only authorised persons have access to the User’s personal data. These persons are obliged to keep this data confidential.

14. the data controller reserves the right to change the content of the privacy policy, without having to inform the User about it. The change may be caused by the change or extension of the scope of provision of services, change of legal regulations.

COOKIE POLICY

1. The Website does not automatically collect any information except that contained in cookies.

2. Cookies (so-called “cookies”) are computer data, in particular text files, which are stored in the final device of the Service User and are designed to use the websites of the Service. Cookies usually contain the name of the website from which they come, the time of storing them on the terminal equipment and a unique number.

3.The entity placing cookies on the Website User’s end device and accessing them is the operator of the Website – Szafa Outlet Justyna Kulikowska with registered office at ul. Wyszyńskiego 6a lok. 19, 15-888 Białystok, NIP 5421067033, REGON: 364357013.

4. Cookies are used for:

5. There are two main types of cookies used within the Service: “session” (session cookies) and “permanent” (persistent cookies). Session” cookies are temporary files that are stored in the final device of the User until logging off, leaving the website or switching off the software (web browser). “Permanent” cookies are stored in the User’s terminal equipment for the time specified in the parameters of cookies or until they are deleted by the User.

6. The following types of cookies are used within the Service:

7. In many cases, web browsing software (web browser) allows the storage of cookies on the User’s terminal equipment by default. Users of the Website may at any time change their settings concerning cookies. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the browser settings.

The cookies are placed in the device of a User of the Website or inform about their placement in the device of a User of the Website each time. Detailed information on the possibility and methods of using cookies is available in software settings (web browser).

8. The Operator of the Website informs that restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website.

9. Cookies placed in the end device of the Service User and used can also be by advertisers and partners cooperating with the Service Operator.

10. More information on cookies is available in the “Help” section of your web browser’s menu.

POLSKI


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej www.astroshamanka.com jest Justyna Kulikowska, ul. Wyszyńskiego 6a lok. 19, 15-888 Białystok, NIP 5421067033, REGON: 364357013

2. Polityka prywatności określa zasady zbierania, przechowywania i wykorzystywania informacji o użytkownikach odwiedzających stronę internetową www.astroshamanka.com.

3. Korzystając ze strony, użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

4. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzania danych osobowych.

5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych oraz do poprawienia ich.

6. O powyższe informacje użytkownik może się zwrócić za pośrednictwem adresu mailowego podany na stronie www.astroshamanka.com

7. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez serwis www.astroshamanka.com

8. Dane osobowe, podane na stronie przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, czy innych czynności, mogą być widoczne przez innych użytkowników strony. Dane te nie podlegają polityce prywatności .

9. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane w szczególności do celów:

10. Wykorzystywanie danych może zostać powierzone podmiotom trzecim, na zasadach określonych w art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, bez odrębnej zgody Użytkownika. Ponadto dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim.

11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane organom państwowym, uprawnionym do wglądu w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania niniejszych danych.

12. Informacje o Użytkowniku są przetwarzane przez Administratora danych osobowych z zachowaniem odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach danych na jej podstawie. Środki te mają służyć odpowiedniemu zabezpieczeniu danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

13. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają jedynie osoby do tego upoważnione. Osoby te są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

14. Administrator danych osobowych rości sobie prawo do zmiany treści polityki prywatności, bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika. Zmiana może być spowodowana zmianą lub rozszerzeniem zakresu świadczenia usług, zmianą przepisów prawa.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Szafa Outlet Justyna Kulikowska z siedzibą pod adresem ul. Wyszyńskiego 6a lok 19, 15-888 Białystok, NIP 5421067033, REGON: 364357013

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki

internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.