Aura and energy assertiveness [ENG/PL]

Assertiveness, from a psychological perspective, is not only the ability to refuse. It is also, or perhaps first of all, a competence related to communicating one’s needs and values in a conscious way, directed towards a peaceful solution of a given situation. It is very much linked to the ability to master one’s emotions.
In order to master them, and not push them into the abyss of unconsciousness, one must first be aware of them, but I’m sure you already know this 🙂

Energetic assertiveness is related to the Aura, or Electromagnetic Field, that surrounds each of us. Working with strengthening the Aura raises our vibration and makes us less susceptible to outside influences and also the energies that draw from us (e.g. in the form of unhealthy relationship dynamics) “magically” detach.
When the Aura is strong, we feel that we have a Divine Shield that accompanies us through the challenges of life. We become positive, fearless and happy. Nothing stops us from achieving inches. The feeling of loneliness and separation from the soul is eliminated.
Otherwise the World seems hostile, indifferent and filled with cynicism, despair and hopelessness.
Experiencing these states, makes it difficult to see and recognize the fullness and possibilities that life offers us.
This is experienced when the aura surrounding the body is weak and small. The human aura can stretch up to almost 3 metres in all directions. If it descends below the feet, we tend to become depressed, unable to fight negative thoughts coming from the environment. If we expand the aura, its outer arch acts as a filter and a link to the universal energy field. This outer arc ensures the integrity of the aura, the active mixture of thoughts and feelings that emanate from the body and mind.
We can expand the Aura with sound, which activates the power of the Heart Centre.

I have prepared a meditation for you, strengthening your aura. In this meditation with the mantra “MAA” we refer to compassion and protection. It is the sound that a child makes when calling its mother. In this case, the soul is the child and the Universe becomes the Mother. If you call out to her, she will come to help and comfort you.

Practice

Eyes: Close and concentrate on the point between the eyebrows
Position and mudra: Lift the right knee off the floor and place the foot on the floor, toes pointing forward. Place the sole of the left foot against the inner right ankle. The left leg should lie on the ground. Curl your left hand into a fist and place it on the ground next to your hip. Bend your right elbow and place it on your right knee. Bring the hand curled in a boat to your ear, the inside of your palm facing forward and towards your ear (at an angle) – the position looks as if you want to hear someone speaking very quietly.
Mantra: Take a deep breath and chant “maa” in a long, soft sound. Imagine that someone is listening to you and at the same time listen to the sound you make of yourself. Let it permeate your whole body.
Repeat.
Time: 11-31 minutes
CHANGE PARTIES (each side the same amount of time )

We are all aware that the processes we go through are demanding, so I ask you to be forgiving of yourself. Continually work with forgiving yourself and others until it becomes your habit not to take things personally, but transpersonally.

With love and peace

POLSKI


Aura a asertywność energetyczna

Asertywność z perspektywy psychologicznej, jest nie tylko umiejętnością odmawiania. Jest również, a może przede wszystkim kompetencją związaną z komunikowaniem swoich potrzeb i wartości w sposób świadomy, ukierunkowany na pokojowe rozwiązanie danej sytuacji. Wiąże się to w dużej mierze z umiejętnością opanowywania emocji.
Żeby móc je mistrzowsko opanować, a nie spychać w otchłań nieświadomości, należy najpierw je sobie uświadomić, ale to już na pewno wiecie 🙂

Asertywność energetyczna jest związana z Aurą, czy inaczej Polem Elektromagnetycznym, które otacza każdego z nas. Praca ze wzmacnianiem Aury podnosi naszą wibrację i sprawia, że jesteśmy mniej podatni na wpływy z zewnątrz a i energie, które czerpią z nas (np w formie niezdrowej dynamiki relacji) „magicznie” odczepiają się.
Kiedy Aura jest mocna, czujemy, że mamy Boską Tarczę, która towarzyszy nam w wyzwaniach, jakie niesie nam życie. Stajemy się pozytywni, nieustraszeni i szczęśliwi. Nic nie powstrzymuje nas przed realizacją calów. Uczucie osamotnienia i oddzielenia od duszy jest eliminowane.
W przeciwnym przypadku Świat wydaje się być wrogi, obojętny i przepełniony cynizmem, rozpaczą i beznadzieją.
Doświadczenie tych stanów, sprawia że trudno jest zauważyć i rozpoznać pełnię i możliwości, jakie daje nam życie.
Tego doświadczamy, gdy aura otaczająca ciało jest słaba i mała. Ludzka aura może rozciągać się do prawie 3 metrów we wszystkich kierunkach. Jeżeli opada poniżej stóp, mamy tendencję do depresji, nie możemy walczyć z negatywnymi myślami pochodzącymi z otoczenia. Jeżeli rozszerzymy aurę, jej zewnętrzny łuk działa jako filtr i łącznik z uniwersalnym polem energii. Ten zewnętrzny łuk zapewnia integralność aury, aktywną mieszankę myśli i uczuć, które emanują z ciała i umysłu.
Aurę możemy rozszerzać za pomocą dźwięku, który aktywizuje moc Ośrodka Serca.

Przygotowałam dla Was medytację, wzmacniającą aurę. W tej medytacji z mantrą „MAA” odnosimy się do współczucia i ochrony. Jest to dźwięk, który wydaje dziecko, wzywając matkę. W tym przypadku dusza jest dzieckiem a Wszechświat staje się Matką. Jeśli ją zawołasz, przyjdzie Ci na pomoc i pocieszenie.

Praktyka

Oczy: Zamknięte i skoncentrowane na punkcie między brwiami
Pozycja i mudra: Podnieś prawe kolano z podłogi i postaw stopę na podłodze, palce stóp skierowane do przodu. Umieść podeszwę lewej stopy przy wewnętrznej prawej kostce. Lewa noga powinna leżeć na ziemi. Zwiń lewą dłoń w pięść i ułóż ją na ziemi, obok biodra. Ugnij prawy łokieć i połóż go na prawym kolanie. Przyciągnij dłoń zwiniętą w łódkę do ucha, wnętrze dłoni skierowane do przodu i do ucha (pod kątem) – pozycja wygląda tak, jakbyście chcieli usłyszeć kogoś, kto mówi bardzo cicho.
Mantra: Weź głęboki wdech i zaśpiewaj „maa” w długim, łagodnym dźwięku. Wyobrażaj sobie, że ktoś Ciebie słucha i jednocześnie słuchaj dźwięku, który z siebie wydajesz. Pozwól by przenikał całe Twoje ciało.
Powtarzaj.
Czas: 11-31 minut
ZMIEŃ STRONY (każdą ze stron tyle samo czasu )

Wszyscy mamy świadomość tego, że procesy, które przechodzimy są wymagające, dlatego zwracam się do Was z prośbą o wyrozumiałość w stosunku do samych siebie. Nieustannie pracujcie z przebaczaniem sobie i innym, aż stanie się Waszym nawykiem nie przyjmowanie rzeczy osobiście, a transpersonalnie.

Z miłością i pokojem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hey, it's Paula!

Welcome to my blog! Here you will find stories from my spontaneous and often crazy travels, in fact you never know where I will end up 🙂 .

In addition, I work with consciousness through yoga, among other things, which I also teach.

MORE